Milieu Advies

Wij lichten uw bestaande vergunningen door en doen onderzoek naar uitbreidings- en wijzigingsmogelijkheden voor uw bedrijf. Verder verzorgen we uw complete aanvragen voor Omgevingsvergunningen en Natuurbeschermingswetvergunningen, inclusief de bijbehorende tekeningen. We kunnen u begeleiden in juridische procedures die hierbij mogelijk een rol spelen. Ook verzorgen wij uw aanmeldingsnotities voor de MER-beoordeling en de uitvoering van volledige MER-procedures.

Geur, ammoniak, fijnstof, geluid en Natura 2000 zijn allemaal aspecten waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Dit is vastgelegd in onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) en de Wet natuurbescherming.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor veel bedrijven is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing, zo nodig aangevuld met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. U bent dan verplicht om bij een wijziging van het bedrijf een melding te doen bij de gemeente. Ook moet uw bedrijf voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de ‘grotere’ bedrijven geldt dat zij een Omgevingsvergunning moeten hebben. De gemeente toetst of de gewenste bedrijfssituatie voldoet aan de milieuwet- en regelgeving. Voldoet de gewenste situatie? Dan wordt een Omgevingsvergunning verleend.

Wet natuurbescherming en Natura 2000 Milieueffectrapportage

Voor grotere bedrijven geldt dat in bepaalde situaties een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling of een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. De gemeente beoordeelt zo in elk geval of er wel of geen sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor een eventueel Milieueffectrapport verplicht gesteld zou kunnen worden.

De Wet natuurbescherming bepaalt dat uw bedrijf een vergunning of melding nodig heeft.

Quickscan mogelijkheden

Bij bedrijfsuitbreidingen of de aankoop van een bedrijf is het verstandig om vooraf te bepalen welke mogelijkheden er zijn. Om dit snel en goedkoop in kaart te brengen voeren wij een quickscan uit. Daarbij kijken we naar alle relevante aspecten zoals het bestemmingsplan, de milieuwetgeving en de Wet natuurbescherming.

Juridische advisering

Is er bezwaar gemaakt op uw vergunning of is er al beroep ingesteld? Wilt u zelf bezwaar maken en beroep instellen tegen een besluit van de gemeente of provincie? Dan is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door deskundigen die zowel juridisch als inhoudelijke kennis hebben. Onze adviseurs staan u graag bij.

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden van onze diensten:

  • Quickscan mogelijkheden
  • Het opstellen van een aanmeldingsnotitie vormvrije mer-beoordeling
  • Het aanvragen van een Omgevingsvergunning milieu
  • Het verzorgen van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer, zo nodig in combinatie met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
  • Het aanvragen van een Wet natuurbeschermingsvergunning
  • Het verzorgen van een aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming of het indienen van een melding op grond van de PAS
  • Het opstellen en begeleiden van milieueffectrapportages
  • Het opstellen van een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling
  • Juridische advisering en begeleiding

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Contact opnemen?