Loonwerk & Mechanisatie

Loon- en mechanisatiebedrijven als mede grondverzetbedrijven vallen vaak onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Een uitzondering hierop vormen loonbedrijven met nevenactiviteiten in de vorm van bijvoorbeeld afvalinzameling. Voor veel (agrarisch) loon- en mechanisatiebedrijven geldt dus geen uitgebreide vergunningplicht, maar kan worden volstaan met een relatief eenvoudig melding. Aandachtspunten voor dergelijken bedrijven zijn met name de geluidsproductie (vervoersbewegingen van tractoren, machines en werktuigen), de opslag van (gevaarlijke) stoffen zoals dieselolie en de voorschriften m.b.t. bodembescherming (tankplaats, wasplaats etc.). Daarnaast zijn loon- en mechanisatiebedrijven als mede grondverzetbedrijven vaak gelegen in het landelijke gebied.

In het kader van de ruimtelijke ordening / bestemmingsplan vergen deze bedrijven vaak specifieke aandacht. Dit vanwege de omvang en het ruimtegebruik van deze bedrijven alsmede de specifieke doelgroep en de binding met het buitengebied.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde melding en bijbehorende aspecten verzorgd.

Referenties:

  • Sturris Ruurlo
  • Sturris Laren
  • Vrielink Joppe
  • CWV Barlo

Referenties Loonwerk & Mechanisatie

Contact opnemen?