Mestverwerking & Biogas

Vanwege het mestoverschot in de gebieden met veel vee is de afgelopen jaar veel innovatie gericht op het doelgericht verwerken van mest alsmede het zoeken van een nuttige toepassing van meststoffen. In dit kader zijn voor de productie van groene stroom en groen gas onder meer biogasinstallaties gerealiseerd. In deze installaties worden meststoffen en eventuele andere stoffen gevoegd met als doel het verkrijgen van methaan door middel van vergisting (monovergisting & co-vergisting). Het verkregen methaan wordt vervolgens gereinigd tot groen gas of het wordt met behulp van een WKK omgezet in elektriciteit en warmte.

Daarnaast zijn in de pluimveehouderij ontwikkelingen gaande om voor energieproductie de vrijkomende mest te drogen en te verbranden. Door de CO2-problematiek bij de verbranding van hout zal deze vorm van energietransitie, in navolging van de grootschalige mestverbranding in Moerdijk, een vervolg krijgen op bedrijfsniveau.

Indien een veehouderij de vrijkomende mest nuttig wil toepassen kan dit vaak eenvoudig worden geregeld met een melding op grond van het Activiteitenbesluit. Indien mest van derden wordt aangevoerd en co-producten (afvalstromen) worden aangevoerd geldt vaak een vergunningplicht. Dit geldt ook voor het verbranden van mest. Afhankelijk van de omvang van de mestverwerking of biogasinstallatie en de toe te passen stoffen is de gemeente of de provincie het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning en de handhaving van de voorschriften. Aandachtspunten bij deze bedrijfsactiviteiten zijn de geur- en geluidemissies, externe veiligheid en het acceptatie- en verwerkingsbeleid.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde melding / aanvraag en bijbehorende documenten) verzorgd en deze bijgestaan in het kader van de handhaving van de milieuregels.

Referenties

Contact opnemen?