VanWestreenen_werkwijze_ontwerp

Strategie en ontwerp

Bedrijfsontwikkeling staat voor ondernemerschap! De ontwikkeling vraagt om een goed doordacht plan van aanpak voor de fase waarin uw bedrijf zich bevindt. Van uitbreiding tot verbreding of wellicht beëindiging, het vraagt om een visie.

We komen graag in het beginstadium van de bedrijfsontwikkeling met u in contact. Middels een vrijblijvend keukentafelgesprek bespreken we uw bedrijfsvisie, de toekomst en de beoogde plannen. Ons uitgangspunt bij elk advies is dat de ‘basis’ goed moet zijn. Deze vormt het vertrekpunt voor een verder integraal advies. Tijdens het gesprek belichten we alle facetten welke van belang zijn voor de beoogde ontwikkeling. Denk hierbij aan wet- en regelgeving omtrent stikstof en milieu, de kaders van het bestemmingsplan of bijvoorbeeld de regels uit het Bouwbesluit. Verder staan we stil bij de benodigde vergunningen en de hieraan gekoppelde procedures.

Met de besproken ‘basis’ plus beoogde ontwikkeling gaan we het verdere traject in. We stellen een (schets-) ontwerp op van de gewenste situatie. We hechten er veel waarde aan dat uw ideeën en bedrijfsvisie goed op papier komen te staan, een volledige plattegrondtekening van de beoogde situatie is van groot belang. Tevens geeft dit de kans om te ‘visualiseren’ wat de ontwikkeling daadwerkelijk betekend op uw erf.

Het opstellen van een volledige plattegrondtekening geeft vervolgens de kans om de ontwikkeling te toetsen aan de geldende milieugrenzen voor uw bedrijf. Uiteraard hebben we tijdens het keukentafelgesprek al globaal bekeken wat de mogelijkheden zijn, tijdens deze fase zoeken we naar een optimum qua bedrijfsopzet dan wel -omvang binnen de toegestane milieugebruiksruimte van uw bedrijf.

Het investeren van tijd en zorgvuldigheid aan het begin van uw bedrijfsontwikkeling resulteert in maatwerk en uiteindelijk complete vergunningaanvragen naar het bevoegd gezag. Gedurende de aanvraagperiode houden we nauw contact met het bevoegd gezag en/ of andere betrokken partijen en voeren waar nodig is, overleg. Uiteindelijk eindigt onze bijdrage aan uw bedrijfsontwikkeling als de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn verleend.

Contact