Privacyverklaring

VanWestreenen BV, gevestigd aan de Anthonie Fokkerstraat 1a 3772 MP Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die
rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door VanWestreenen BV. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven VanWestreenen BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van VanWestreenen. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. Tevens versturen wij de nieuwsbrief Ruimte ca. 2 x per jaar per post.
  2. Contact opnemen
    Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met VanWestreenen via de website en/of telefoon. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Bewaren van gegevens
VanWestreenen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens
Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

  1. Dienstverleners: we delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.
  2. Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zullen we de persoonsgegevens verstrekken, een en ander in overeenstemming met de wet.
  3. VanWestreenen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VanWestreenen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VanWestreenen BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VanWestreenen BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanwestreenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VanWestreenen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VanWestreenen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanwestreenen.nl.

Contactgegevens:
https://vanwestreenen.nl

Adres:
Scherpenzeelseweg 11
6741 LX Lunteren
Tel. 0342-474255

Contact