VanWestreenen_werkwijze_onderzoek

Vergunningen en onderzoek

Is uw plan uitgewerkt en haalbaar? Dan kunnen de benodigde vergunningen en/of bestemmingsplanwijzigingen worden aangevraagd. Hieronder zijn een aantal voorbeelden beschreven.

Omgevingsvergunningen / melding activiteitenbesluit

Wij hechten er veel waarde aan om het bevoegd gezag mee te nemen in onze denkwijze. Daarom wordt de aanvraag door ons voorzien van een toelichting waarin de uitgangspunten en afwegingen zijn opgenomen. Voordat een aanvraag wordt ingediend stemmen wij deze met u af. Zonder uw akkoord wordt vindt geen overleg met bevoegd gezag plaats. Correspondentie, aanvragen en meldingen worden zo veel als mogelijk, digitaal ingediend. Een afschrift ontvangt u van ons digitaal, zodat u op de hoogte blijft.

Vergunningsvrij

Vergunningsvrij is er al veel mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn, uitbouwen aan woningen, schuren of een mantelzorgwoning. Belangrijk is dat aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan. Wij houden nieuwbouwplannen altijd vooraf tegen het licht, zodat u mogelijk advies- en legeskosten bespaard blijft.

Bestemmingsplanprocedure

Een bestemmingsplanwijziging of -herziening kan een lange en kostbare procedure zijn. Het is daarom belangrijk dat er vooraf duidelijkheid is of de gemeente wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging. Middels een (principe)verzoek vragen wij medewerking aan de gemeente. Als de gemeente wil meewerken, stellen wij een bestemmingsplan op (verbeelding, toelichting en planregels). Deze moet IMRO-gecodeerd worden aangeleverd.
Bij een bestemmingsplanprocedure zijn regelmatig onderzoeken nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een archeologisch onderzoek, akoestisch onderzoek, bodemonderzoek of een quickscan flora en fauna. Wij kunnen u in contact brengen met verschillende deskundigen die gespecialiseerd zijn in deze onderzoeken. Zij voeren deze onderzoeken in overleg met u uit.

Proceduremanagement

Tijdens de procedure bewaken we de voortgang van het proces en houden we u op de hoogte van de stand van zaken. Indien noodzakelijk ondernemen we actie en trekken we tijdig bij het bevoegd gezag aan de bel.

Voorbeelden concrete producten:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning (bouw/milieu/ afwijken regels ruimtelijke ordening);
  • Melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • Aanvraag Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM);
  • Vergunningaanvraag Wet natuurbescherming (Wnb);
  • Milieueffectrapportage (MER);
  • Vormvrije MER-beoordelingsnotie;
  • Aanvraag Watervergunning;
  • Bestemmingsplan bestaande uit: toelichting, planregels en verbeelding.

Contact