Ruimtelijk Advies

Wij adviseren en begeleiden u bij bestemmingsplanprocedures voor bijvoorbeeld bouwvlakvergrotingen, tweede bedrijfswoningen, functieverandering en bedrijfsverplaatsingen. Verder verzorgen we PlanMER-procedures en begeleiden u waar nodig in juridische procedures die een rol spelen bij ruimtelijke projecten. Ook voor het ontwerpen en opstellen van landschappelijke inpassingen en het uitvoeren van de Watertoets kunt u bij onze adviseurs terecht.

Elk agrarische bedrijf heeft te maken met de regels uit het vigerende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan ligt vast hoe u uw perceel mag gebruiken en in hoeverre u hier mag bouwen. Waar bestemmingsplannen in het verleden veel bouwmogelijkheden boden, bevatten deze tegenwoordig steeds meer beperkingen. Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat een gedegen advies te geven.

Ons ruimtelijk advies richt zich op maatwerk; wij onderzoeken de mogelijkheden welke het bestemmingsplan biedt en lichten het gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid uit en doen onderzoek naar de mogelijkheden om uw plan te realiseren.

Indien u wenst te stoppen met uw agrarische bedrijf is er de mogelijkheid om de agrarische functie te wijzigen naar wonen of werken. Daarvoor kennen wij het functieveranderingsbeleid, ook wel het VAB-beleid genoemd. Het doel van dit beleid is om in ruil voor sloop van (oude) bebouwing diverse ontwikkelingen zoals een nieuwe woning mogelijk te maken. Sloopmeters kunnen overigens ook worden ingezet voor het bieden van meer ruimte aan bestaande ontwikkelingen. Omdat er bebouwing toegevoegd wordt en mogelijk ook het gebruik van het perceel wijzigt, verandert het landschap. In overleg met de landschapsarchitecten van de gemeente wordt een landschappelijk inpassingsplan ontworpen.

Via het contactformulier kunt u een flyer downloaden waarin specifiek wordt beschreven welke wetgeving van toepassing is op uw bedrijf.

Contact opnemen?