Algemene voorwaarden

Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 09080358 0000

Toepasselijkheid, definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van bescheiden, alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van begeleidende, toezichthoudende, adviserende en/of overige werkzaamheden van VanWestreenen B.V. gevestigd te Barneveld, hierna te noemen “VanWestreenen”. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden zien alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Door VanWestreenen te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel
schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nieuwe c.q. vervolg opdrachten c.q. deelopdrachten. Indien VanWestreenen deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld behoeft VanWestreenen de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze bij volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Totstandkoming overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door VanWestreenen gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op – naar de mening van VanWestreenen – wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien VanWestreenen uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan VanWestreenen een opdracht verstrekt, is VanWestreenen eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. VanWestreenen is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra VanWestreenen – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden c.q. op de overeenkomst binden VanWestreenen eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Aanbiedingen, offertes
Alle aanbiedingen c.q. offertes van VanWestreenen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft VanWestreenen het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een samengestelde prijsopgave verplicht VanWestreenen niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is VanWestreenen gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of
levertermijnen aan te passen. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nieuwe- of vervolgopdrachten. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van bescheiden en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van VanWestreenen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van VanWestreenen en dienen op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan VanWestreenen te worden geretourneerd. VanWestreenen heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VanWestreenen het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van VanWestreenen.

Volmacht

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, machtigt de wederpartij VanWestreenen met de ondertekening van de als bijlage bij de overeenkomst gevoegde machtiging om namens de wederpartij op te treden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en zo nodig in naam van de wederpartij vergunningen aan te vragen, diens belangen te behartigen etc. Het is de wederpartij niet toegestaan, buiten VanWestreenen om, aan derden instructies, opdrachten e.d. te geven, welke op grond van de overeenkomst geacht worden tot het takenpakket van VanWestreenen te behoren. In voorkomend geval dient de wederpartij hierover in overleg te treden met VanWestreenen om te voorkomen dat dubbele afspraken ontstaan, tegenstrijdige afspraken worden gemaakt etc.

Verplichtingen van de wederpartij
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
De voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door VanWestreenen gewenste vorm aan VanWestreenen ter beschikking worden gesteld;
De door de wederpartij aan VanWestreenen verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
VanWestreenen binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien VanWestreenen zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten.
De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart VanWestreenen voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
De wederpartij zal VanWestreenen tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn bedrijf gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
De wederpartij staat VanWestreenen toe naamsaanduidingen en reclame aan te brengen op de locatie waar het resultaat van de werkzaamheden van VanWestreenen wordt uitgevoerd c.q. aan het werk.
VanWestreenen is gerechtigd naar haar goeddunken, onder andere voor eigen reclamedoeleinden van VanWestreenen, afbeeldingen van alle door VanWestreenen – in opdracht van de wederpartij – ontworpen werken en/of vervaardigde bescheiden e.d. te gebruiken.
Indien VanWestreenen op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van VanWestreenen op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is VanWestreenen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Vertrouwelijke informatie
VanWestreenen verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat dieinformatie vertrouwelijk behandeld moet worden. VanWestreenen zal deze informatie alleen aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. VanWestreenen zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar supervisie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich aan eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien VanWestreenen als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het is VanWestreenen te allen tijde toegestaan te publiceren over de uitgevoerde werkzaamheden en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

Risico van opslag informatie
VanWestreenen zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. VanWestreenen is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VanWestreenen of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het
origineel of een kopie behoudt van de aan VanWestreenen verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Levering, leveringstermijnen
Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, daar VanWestreenen voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is van de medewerking van overheidsinstanties en andere derden waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Indien VanWestreenen voor bepaalde door haar uit te voeren werkzaamheden wel een fatale termijn heeft afgesproken en haar verplichtingen niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te krijgen om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzon_derlijke transactie beschouwd en kan door VanWestreenen per transactie worden gefactureerd. Het risico betreffende de te leveren bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment dat deze bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten c.q. de bescheiden aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt VanWestreenen zich het recht voor de bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren. Na in bewaring neming geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij VanWestreenen in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij VanWestreenen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft VanWestreenen het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. VanWestreenen is alsdan gerechtigd de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele bewaar- en/of andere kosten te voldoen onverlet. VanWestreenen is bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Voortgang, uitvoering overeenkomst
VanWestreenen zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de wederpartij gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken, het betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor VanWestreenen en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de wederpartij derhalve niet van zijn verplichtingen jegens VanWestreenen, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat. VanWestreenen kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de bescheiden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van VanWestreenen niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is VanWestreenen gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien VanWestreenen c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is VanWestreenen gerechtigd wachturen
en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.Indien de wederpartij uitstel wenst van de oorspronkelijk afgesproken aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst, zal VanWestreenen hier alleen gevolg aan geven indien de voor deze overeenkomst gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Indien deze capaciteit niet elders kan worden ingezet en de wederpartij niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is de wederpartij voor de niet benutte gereserveerde capaciteit het overeengekomen honorarium verschuldigd. VanWestreenen wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan VanWestreenen niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal VanWestreenen met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. VanWestreenen zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. VanWestreenen heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door VanWestreenen verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. Alle onkosten welke door VanWestreenen in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal VanWestreenen de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hier mee gemoeid zijn. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen VanWestreenen en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meerwerk dient schriftelijk door VanWestreenen te worden bevestigd. Indien VanWestreenen de wederpartij met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie doet toekomen, zal de wederpartij deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de conceptversie, aan VanWestreenen kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door VanWestreenen aangepast. Op verzoek van de wederpartij zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft VanWestreenen het recht de wederpartij te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen, dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien VanWestreenen de wederpartij schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring – ongeacht op welke wijze – te tekenen, is het gebruik van de bescheiden eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door VanWestreenen retour is ontvangen. Ingeval VanWestreenen in reeds door de wederpartij goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is VanWestreenen gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Honorarium, kosten en declaratie
Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van VanWestreenen. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. De door VanWestreenen gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit reiskosten, administratiekosten en declaraties van inge_schakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. VanWestreenen is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van VanWestreenen en in redelijkheid niet van VanWestreenen kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium. Indien een gemaakte afspraak – waaronder mede te verstaan een kantoorbezoek aan VanWestreenen niet of niet tijdig wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd, op basis van de gebruikelijke uurtarieven vanVanWestreenen aan de wederpartij in rekening gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het annuleren van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van VanWestreenen bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor VanWestreenen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door VanWestreenen ingeschakelde derden e.d., is VanWestreenen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan VanWestreenen heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag VanWestreenen er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Reclames en klachten
De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. die door de wederpartij in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan VanWestreenen te worden gemeld gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan VanWestreenen te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering c.q. na uitvoering van de werkzaamheden aan VanWestreenen te worden gemeld. Reclames en klachten ten aanzien van door VanWestreenen in het kader van de overeenkomst doorgeleverde bescheiden of door derden verrichte werkzaamheden dient de wederpartij rechtstreeks aan de oorspronkelijke auteur c.q. uitvoerder te richten. VanWestreenen zal, indien nodig, de wederpartij informeren over de identiteit van deze auteur of uitvoerder. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan VanWestreenen kenbaar zijn gemaakt worden de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. VanWestreenen heeft bij het vervaardigen van ontwerpen creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument. VanWestreenen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de bescheiden noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat VanWestreenen ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van VanWestreenen indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
Indien herberekening c.q. wijziging anders dan op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 7 van deze algemene voorwaarden, noodzakelijk blijkt, geschiedt dat slechts voor rekening en risico van VanWestreenen indien VanWestreenen daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de geleverde bescheiden na levering zijn gewijzigd of bewerkt vervalt elk recht op reclame. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid en garantie
VanWestreenen kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van VanWestreenen, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. VanWestreenen aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, materialen en andere omschrijvingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VanWestreenen c.q. haar leidinggevend personeel op directieniveau. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van VanWestreenen, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde bescheiden c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid van VanWestreenen verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden
verschuldigde honorariumgedeelte. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VanWestreenen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover VanWestreenen hiervoor verzekerd is.
Indien zich in de geleverde bescheiden c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden e.d. voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht VanWestreenen zich die bescheiden c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen c.q. deze werkzaamheden alsnog conform de overeenkomst uit te voeren. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij aanvaardt VanWestreenen geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de wederpartij. VanWestreenen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan door of aan bescheiden die zij niet zelf heeft vervaardigd, maar in het kader van de opdracht van derden heeft betrokken en aan de wederpartij heeft doorgeleverd. In geval van schade veroorzaakt door genoemde bescheiden zal de wederpartij hier de oorspronkelijke leverancier op aanspreken. De wederpartij vrijwaart VanWestreenen tegen iedere aanspraak van derden die verband houden met de in deze bepaling genoemde schade. De wederpartij verliest diens rechten jegens VanWestreenen, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart VanWestreenen tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen e.d. van VanWestreenen strijdig gebruik van de geleverde bescheiden door de wederpartij; voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan VanWestreenen zijn verschaft en/of voorgeschreven; voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan VanWestreenen.

Betaling

VanWestreenen is gerechtigd om vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald is de wederpartij aan VanWestreenen een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maanden gerekend. Na afloop van 1 jaar wordt de hoofdsom verhoogd met de in het voorafgaande jaar opgebouwde verschuldigde vertragingsrente. Indien na aanmaning door VanWestreenen tijdige betaling alsnog uitblijft, is VanWestreenen bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal ¬ 25.000,00: 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste ¬ 2.500,00 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende ¬ 2.500,00 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende ¬ 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende ¬ 15.000,00 van de vordering.
Indien de buitengerechtelijke incassokosten volgens de berekening van lid 5 minder dan ¬ 40,00 bedragen, is VanWestreenen gerechtigd aan de wederpartij in ieder geval ¬ 40,00 in rekening te brengen.
Indien de hoofdsom meer bedraagt dan ¬ 25.000,00 is VanWestreenen gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% van deze hoofdsom in rekening te brengen.
Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is VanWestreenen gerechtigd, bij uitblijven van tijdige betaling door de wederpartij, de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft VanWestreenen eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door VanWestreenen ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van VanWestreenen te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op VanWestreenen. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Intellectuele eigendomsrechten
VanWestreenen is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door VanWestreenen vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan VanWestreenen voorbehouden. Door het verstrekken van gegevens aan Westreenen verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Westreenen in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Retentierecht

VanWestreenen is bevoegd de afgifte van de bescheiden die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, alsmede de teruggave van alle door de wederpartij aan VanWestreenen verstrekte gegevens, informatiedragers e.d., op te schorten, totdat de vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst door de wederpartij aan VanWestreenen zullen zijn voldaan.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is VanWestreenen gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of van VanWestreenen is VanWestreenen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht aan de zijde van VanWestreenen wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van VanWestreenen, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een
andere gewichtige reden aan de zijde van VanWestreenen. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens VanWestreenen tot aan dat moment na te komen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VanWestreenen en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d.

Annulering, opschorting

Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan VanWestreenen een door VanWestreenen nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door VanWestreenen gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. VanWestreenen is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal VanWestreenen vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. VanWestreenen is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is VanWestreenen gerechtigd alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is VanWestreenen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van VanWestreenen te vergoeden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op de tussen VanWestreenen en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar VanWestreenen is gevestigd, zij het dat VanWestreenen altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. De consument is steeds bevoegd te kiezen.

Lees hier onze privacy verklaring

Contact