Varkenshouderij

De varkenssector heeft al tientallen jaren te maken met regels op het gebied van ammoniak, geur, geluid, fijnstof etc. Op bedrijven met maximaal 2.000 vleesvarkens, 750 zeugen of 3.750 gespeende biggen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Bij uitbreiding of wijziging kan dan worden volstaan met een melding bij de gemeente, zo nodig begeleid met een aanvraag om Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets en een aanmeldingsnotitie vormvrije mer-beoordeling.

Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor uw varkenshouderij?

Houdt u meer dan 750 zeugen, 2000 vleesvarkens of 3.750 gespeende biggen? Dan geldt de vergunningplicht en moet een Omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd, ook voorafgegaan door een aanmeldingsnotitie vormvrije mer-beoordeling. Afhankelijk van de gewenste uitbreiding is het in bepaalde gevallen nodig om voorafgaand aan de aanvraag een reguliere aanmeldingsnotitie MER-beoordeling in te dienen. Zie daarvoor onderstaande tabel. Bij de bouw of wijziging van een stal met meer dan 3.000 plaatsen voor vleesvarkens of 900 plaatsen voor zeugen moet een milieueffectrapportage worden opgesteld

IPPC voor de varkenssector

Voor bedrijven met meer dan 750 zeugen of meer dan 2.000 vleesvarkens geldt de IPPC-richtlijn. Dit is een Europese richtlijn die extra emissiereducerende maatregelen kan voorschrijven aan een varkenshouderij. In de aanvraag om Omgevingsvergunning moet worden beschreven op welke manier een bedrijf voldoet aan deze richtlijn. Op grond van de IPPC-richtlijn moeten sinds 2007 alle nieuwe stallen (huisvestingssystemen) voldoen aan de maximale emissiewaarde zoals opgenomen in het Besluit huisvesting.

Besluit huisvesting voor de varkenssector

Op 1 augustus 2015 is het nieuwe Besluit huisvesting in werking getreden. Bij gespeende biggen en vleesvarkens had het hokoppervlak per dier gevolgen voor de hoogte van de emissiefactor. Dat onderscheid is in de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij verdwenen. Dat heeft gevolgen voor het berekenen van het bestaande ammoniakrecht. Of dat positief of negatief uitvalt is per bedrijf verschillend en is afhankelijk van de verleende vergunning.

Voor varkensbedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen (meer dan 750 zeugen of 2000 vleesvarkens) geldt dat de normen bij nieuwbouw in 2020 verder worden aangescherpt. De reden hiervoor is dat de sector tijd krijgt om in die periode nieuwe emissiearme stalsystemen te ontwikkelen die voldoen aan de nieuwe eisen.

Het Besluit geldt niet voor bedrijven met die vergaande welzijnsverhogende maatregelen treffen (meer ruimte binnen en eventueel buitenuitloop). Dit is het segment tussen gangbaar en biologisch, grofweg: keurmerkvlees met 2 en 3-sterren.

Wet natuurbescherming voor de varkenssector

Voor de varkenshouderij is de Wet natuurbescherming van toepassing. Veel bedrijven hebben die vergunning al aangevraagd, maar er zijn ook bedrijven die deze vergunning nog niet hebben. Door het inwerking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vaak makkelijker geworden om deze vergunning te krijgen. Een van de mogelijkheden is dat rechten kunnen worden ontleend aan de dieren die maximaal zijn gehouden in de periode 2012-2014, en milieuvergund waren op 1 januari 2015. Dit is een mooie basis om een Wnb-vergunning aan te vragen en verleend te krijgen.
Let op: er lopen een flink aantal rechtszaken over de PAS, wat de gevolgen hiervan zijn wordt in het eerste kwartaal van 2019 bekend.

Regelgeving ruimtelijke ordening voor de varkenssector

In de meeste bestemmingsplannen worden varkenshouderijen bestemd als ‘intensieve veehouderij’. De meest bestemmingsplannen kennen voor de intensieve veehouderij beperkte uitbreidingsmogelijkheden, of zelfs helemaal geen uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreiding van het bouwvlak moet dan vaak via een bestemmingsplanwijziging. Het wijzigen van een bouwvlak kan gepaard gaan met een Plan-MER.

De tendens is dat de intensieve veehouderij voor uitbreiding van een bouwvlak (groter dan een bestemmingsplan nu toestaat) een maatschappelijke tegenprestatie moet gaan leveren. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De provincie Gelderland heeft daarvoor het Gelderse Plussen Systeem (GPS) ontwikkeld. Het is niet uitgesloten dat meer provincies dergelijk beleid gaan ontwikkelen.

Uitbreiding varkensveehouderij; bouw en ontwerp van de stal

Wilt u gaan bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning noodzakelijk. Een aanvraag om Omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen wordt door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen. Het is dus belangrijk dat het bouwwerk aan deze eisen voldoet.

De volgende zaken zijn belangrijk, om te komen tot een goed ontwerp en een goede aanvraag. Allereerst is het van belang om alle wensen en eisen voor uw varkenshouderij op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig tekenaars dit om in een ontwerp. Daarbij zijn zaken zoals de looplijnen op uw bedrijf, indeling van de stal en het type emissiearme stalsysteem belangrijk. Voor de varkenshouderij is in de loop van de jaren een scala aan emissiearme stalsystemen ontwikkeld. Denkt u daarbij aan de diverse soort luchtwassers. Bij de keuze voor een bepaald stalsysteem of luchtwasser spelen allerlei factoren mee. Het is ons dagelijkse werk om u daarin creatief en praktisch te adviseren. Ook de bouwkosten zijn een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een gebouw. Door in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard. Indien van toepassing houden wij rekening met de eisen van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) of de subsidieregeling IDS (Integraal Duurzame Stallen).

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Referenties varkenshouderij

Contact opnemen?