Vleesveehouderij

Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de vleeskalverensector?

Houdt u maximaal 1.200 stuks vleesrunderen? Dan is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Bij uitbreiding of wijziging kan dan worden volstaan met een melding bij de gemeente, eventueel in combinatie met een aanvraag om Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Houdt u meer dan 1.200 vleesrunderen? Dan geldt de vergunningplicht en moet een Omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd. Afhankelijk van de gewenste dieraantallen is het nodig om voorafgaand aan de aanvraag een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling in te dienen.

Besluit huisvesting voor de vleeskalverensector

Op 1 augustus 2015 is het nieuwe Besluit huisvesting in werking getreden. Vanaf 2020 gaat voor de vleeskalverenhouderij het Besluit huisvesting gelden. Een stal die na 1 januari 2020 wordt gebouwd moet worden voorzien van een emissiereducerend systeem. Wellicht ten overvloede: bestaande stallen hoeven niet te worden aangepast, tenzij ze drastisch verbouwd worden.

Als gevolg van het wijzigen van de Regeling ammoniak en veehouderij zijn de emissiewaarden van vleeskalveren gewijzigd per 1 augustus 2015. Produceerde een traditioneel gehouden vleeskalf tot kortgeleden 2,5 kg ammoniak per jaar, nu is dat 3,5 kg. Dat heeft gevolgen voor het bestaande ammoniakrecht en de mogelijkheden van uw bedrijf.

Natuurbeschermingswet voor de vleeskalverensector

Voor de vleeskalverenhouderij is de Wet natuurbescherming van toepassing. Veel bedrijven hebben die vergunning al aangevraagd, maar er zijn ook nog bedrijven die deze vergunning nog niet hebben. Door het inwerking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vaak makkelijker geworden voor kalverbedrijven om deze vergunning te krijgen. Een van de mogelijkheden is dat rechten kunnen worden ontleend aan de vleeskalveren die maximaal zijn gehouden in de periode 2012-2014, en milieuvergund waren op 1 januari 2015. Dit is een mooie basis om een NBW-vergunning aan te vragen en verleend te krijgen.

Let op: er lopen een flink aantal rechtszaken over de PAS, wat de gevolgen hiervan zijn wordt in het eerste kwartaal van 2019 bekend.

Regelgeving ruimtelijke ordening voor de vleeskalverensector

In de meeste bestemmingsplannen wordt kalverhouderij bestemd als ‘intensieve veehouderij’. De meest bestemmingsplannen kennen voor de intensieve veehouderij maar beperkte uitbreidingsmogelijkheden, of zelfs helemaal geen uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreiding van het bouwvlak voor een vleeskalverenstal moet dan vaak via een bestemmingsplanwijziging. Het wijzigen van een bouwvlak kan gepaard gaan met een Plan-MER.

De tendens is dat de intensieve veehouderij, en dus ook de vleeskalverensector voor uitbreiding van een bouwvlak (groter dan een bestemmingsplan nu toestaat) een maatschappelijke tegenprestatie moet gaan leveren. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De provincie Gelderland heeft daarvoor het Gelderse Plussen Systeem(GPS) ontwikkeld. Het is niet uitgesloten dat meer provincies dergelijk beleid gaan ontwikkelen.

Uitbreiding vleeskalverenbedrijf: bouw en ontwerp van de stal

Allereerst is het van belang om alle wensen en eisen voor uw vleeskalverenbedrijf op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig tekenaars dit om in een ontwerp. Daarbij zijn zaken zoals de looplijnen op uw bedrijf, indeling van de stal en het type emissiearme stalsysteem belangrijk. Voor de kalverenhouderij zijn diverse type emissiearme huisvestingssystemen voorhanden. Veelal betreffen dat luchtwassers. Bij de keuze voor een bepaald stalsysteem of warmtewisselaar spelen allerlei factoren mee. Het is ons dagelijkse werk om u daarin creatief en praktisch te adviseren. Ook de bouwkosten zijn een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een gebouw. Door de juiste keuze te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard. Indien van toepassing houden wij rekening met de eisen van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) of de subsidieregeling IDS (Integraal Duurzame Stal) voor de vleeskalverensector.

Wilt u gaan bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning noodzakelijk. Een aanvraag om Omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen voor de vleeskalverensector wordt door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen. Het is dus belangrijk dat het bouwwerk aan deze eisen voldoet.

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Referenties vleesveehouderij

Contact opnemen?