Paardenhouderij

Er gelden voor de paardenhouderij veel regels op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, ammoniak, geur, stikstof, geluid en fijnstof. Veel bedrijven hebben te maken met vergunningen die op basis van deze regels noodzakelijk zijn. Toch komen we regelmatig situaties tegen waarbij we constateren dat het vergunningenpakket gedateerd of niet compleet is. Het hebben van een goed vergunningenpakket is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook van belang voor de waarde en de toekomstbestendigheid van uw paardenhouderij.

Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer?

Op bedrijven met maximaal 100 paarden of pony’s is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Bij uitbreiding of wijziging kan dan worden volstaan met een melding bij de gemeente, eventueel voorzien van een aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Houdt u meer dan 100 paarden en/of pony’s? Dan geldt de vergunningplicht en moet een Omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd. Als de uitbreiding meer dan 100 paarden en/of pony’s bedraagt dan dient vooraf aan de aanvraag een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling worden ingediend.

Wet natuurbescherming

Voor paardenhouderijen is de Wet natuurbescherming van toepassing. Op grond van deze wet moet een bedrijf een toestemming (vergunning of melding) hebben om paarden te mogen houden. Veel bedrijven hebben die toestemming al aangevraagd, maar ook veel bedrijven hebben die toestemming nog niet. Door het inwerking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vaak makkelijker geworden om de toestemming te krijgen. Een van de mogelijkheden is dat rechten kunnen worden ontleend aan de dieren die maximaal zijn gehouden in de periode 2012-2014, als die ook milieuvergund waren op 1 januari 2015. Dit is een mooie basis om een toestemming op grond van de Wet natuurbescherming aan te vragen en te krijgen. Als de ammoniakdepositie onder de drempelwaarde ligt (0,05 mol of 1 mol) is in veel gevallen geen vergunning nodig, maar kan worden volstaan met een melding.

Ruimtelijke ordening

In de meeste bestemmingsplannen zijn specifieke bestemmingen opgenomen voor paardenhouderijen. Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen productiegerichte en gebruiksgerichte paardenhouderijen. Een fokkerij is een productiegericht paardenbedrijf en bijvoorbeeld een manege of pensionstal een gebruiksgericht paardenbedrijf. Het is essentieel om de juiste bestemming op de locatie te hebben. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk wat wel en niet mag op de locatie, maar regelt ook wat er gebouwd mag worden. Te denken valt hier aan of paddocks wel of niet zijn toegestaan buiten het bouwvlak, welke omvang een rijbak mag hebben, en of er pensionstalling is toegestaan.

Uitbreiding; bouw en ontwerp van de stal

Wilt u gaan bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning noodzakelijk. Een aanvraag om Omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen wordt door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen. Het is dus belangrijk dat het bouwwerk aan deze eisen voldoet.

Wanneer u gaat bouwen, is het allereerst van belang om alle wensen en eisen op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig tekenaars dit om in een ontwerp. Het is ons dagelijkse werk om u creatief en praktisch te adviseren. Ook de bouwkosten zijn een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een gebouw. Door in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard.

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Referenties paardenhouderij