Overige veehouderij

Milieueisen, ruimtelijke ordening en stalontwerp overige agrarische bedrijven

Voor alle bedrijven in de agrarische sector gelden regels. Ook voor bijvoorbeeld de paardenhouderij, geitenhouderij, nertsenhouderij, konijnenhouderij, kinderboerderijen, zorgboerderijen, etc.

Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer?

Afhankelijk van het aantal dieren is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing of is een Omgevingsvergunning nodig. In de onderstaande tabel is per diersoort aangegeven wanneer dit het geval is.

Als het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, kan bij een uitbreiding of wijziging worden volstaan met een melding bij de gemeente, zo nodig begeleid door een aanvraag om Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Is de vergunningplicht van toepassing? Dan moet een Omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd. Afhankelijk van de gewenste uitbreiding is het nodig om voorafgaand aan de aanvraag een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling in te dienen.

Wet natuurbescherming

Voor veehouderijen is de Wet natuurbescherming van toepassing. Veel bedrijven hebben die vergunning al aangevraagd, maar ook veel bedrijven hebben die vergunning nog niet. Door het inwerking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vaak makkelijker geworden om deze vergunning te krijgen. Een van de mogelijkheden is dat rechten kunnen worden ontleend aan de dieren die maximaal zijn gehouden in de periode 2012-2014, als die ook milieuvergund waren op 1 januari 2015. Dit is een mooie basis om een NBW-vergunning aan te vragen en verleend te krijgen.

Regelgeving ruimtelijke ordening

In de meeste bestemmingsplannen wordt een onderscheid gemaakt tussen intensieve veehouderijen en grondgebonden bedrijven. De meeste bestemmingsplannen kennen voor de intensieve veehouderij maar beperkte uitbreidingsmogelijkheden, of zelfs helemaal geen uitbreidingsmogelijkheden. Ook voor grondgebonden veehouderijen verschillen de uitbreidingsmogelijkheden per bestemmingsplan Uitbreiding van het bouwvlak moet vaak via een bestemmingsplanwijziging. Het wijzigen van een bouwvlak kan gepaard gaan met een Plan-MER.

De tendens is dat de (intensieve) veehouderij voor uitbreiding van een bouwvlak (groter dan een bestemmingsplan nu toestaat) een maatschappelijke tegenprestatie moet gaan leveren. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De provincie Gelderland heeft daarvoor het Gelderse Plussen Systeem (GPS) ontwikkeld. Het is niet uitgesloten dat meer provincies dergelijk beleid gaan ontwikkelen.

Uitbreiding; bouw en ontwerp van een stal

Wilt u gaan bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning noodzakelijk. Een aanvraag om Omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen wordt door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen. Het is dus belangrijk dat het bouwwerk aan deze eisen voldoet.

De volgende zaken zijn belangrijk, om te komen tot een goed ontwerp en een goede aanvraag voor uitbreiding van uw agrarische onderneming. Allereerst is het van belang om alle wensen en eisen voor uw bedrijf op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig tekenaars dit om in een ontwerp. Daarbij zijn zaken zoals de looplijnen op uw bedrijf, indeling van de stal en eventueel het type emissiearme stalsysteem van belang. Het is ons dagelijkse werk om u daarin creatief en praktisch te adviseren. Ook de bouwkosten zijn een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een gebouw. Door in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard. Indien van toepassing houden wij ook rekening met extra eisen vanuit bijvoorbeeld de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) of de subsidieregeling IDS (Integraal Duurzame Stallen).

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Referenties overige veehouderij

Contact opnemen?