Functieverandering naar woon-werkcombinatie Harry en Arno Bleijenberg, Uddel

‘De pluimveestallen bliezen hun stallucht letterlijk het Natura2000 gebied De Veluwe in’, zegt Arno Bleijenberg. Zo dicht lag de pluimveehouder van de broers Harry en Arno Bleijenberg bij het natuurgebied De Veluwe. Het bedrijf zat hierdoor op slot. Toen de Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderijen door de provincie Gelderland werd geopend, greep Harry Bleijenberg zijn kans en besloot mee te doen. Het pluimveebedrijf werd verplaatst en op de oude locatie kwamen woningen en het hoveniersbedrijf van Arno. Een schoolvoorbeeld van het Reconstructieplan. De uitvoer van het plan bleek echter meer voeten in de aarde te hebben dan aanvankelijk gedacht.

Natura 2000 toch problematisch

Er werd een nieuwe locatie gevonden aan de Kootwijkerdijk in het landbouwontwikkelingsgebied nabij Kootwijkerbroek. Dit betrof een recent gestopte varkenshouderij. Het perceel had nog een agrarische bestemming en dus kon een vergunningaanvraag voor een pluimveestal bij de gemeente vrij snel verleend worden. Ook verleende de gemeente de vergunning voor het bedrijf van Harry Bleijenberg: HB Warmtetechniek, gespecialiseerd in houtegestookte cv-ketels. De Natuurbeschermingswetvergunning bleek echter een ander verhaal. Het is voor een leek moeilijk te bevatten dat de provincie enerzijds het bedrijf dolgraag wil verplaatsen zodat dat een aanzienlijke winst oplevert voor de natuur, maar dat de provincie anderzijds geen Natuurbeschermingswetvergunning wil afgeven voor de nieuwe locatie. Na meermalen constructief overleg gevoerd te hebben met de provincie is de vergunning uiteindelijk toch afgegeven.

Wonen en werken

Om de kosten van de bedrijfsverplaatsing te kunnen dekken heeft op de oude locatie functieverandering plaatsgevonden. Er is een verzoek ingediend voor aanpassing van het bestemmingsplan in het kader van functieverandering naar een combinatie van wonen en werken. Harry had daarbij een voorkeur voor een woon-werkcombinatie: 350 m² aan bebouwing voor een niet-agrarisch bedrijf en een nieuwe vrijstaande woning. Deze voorkeur kwam voort uit het feit dat zijn broer Arno een geschikte bedrijfsruimte zocht voor zijn goed lopende hoveniersbedrijf. Beide woningen zijn gesplitst en een deel van de bedrijfsgebouwen zijn omgevormd tot bijgebouwen.

Bij de uitvoering van de nieuwbouw is rekening gehouden met de bestaande agrarische bebouwing in de omgeving. De kavels kregen een overwegend groene invulling en zo een goede inpassing in het landschap.

Foto's

Logo VanWestreenen