Uitbreiding varkenshouderij maatschap Tijs, Heetenseweg Heeten

‘1.440 zeugen, 6.700 gespeende biggen en 3.760 vleesvarkens’. ‘Deze aantallen hebben wij nodig voor een duurzame ontwikkeling van ons bedrijf’, vertellen vader Jo en zoon Remko. Een duurzame ontwikkeling met onder andere nieuwe stallen en een tweede bedrijfswoning waren nodig. Een hele klus. Een traject waar je goed over na moet denken. In gezamenlijk overleg met ons bureau stelde maatschap Tijs een toekomstplan op.

Nieuwe stallen
Het plan bestond uit een gefaseerde aanpak, waarbij stapsgewijs het bedrijf zou worden uitgebreid naar de gewenste dieraantallen. In de eerste fase is een nieuwe dragende zeugenstal inclusief dekstal gerealiseerd en een tweede bedrijfswoning voor Remko en zijn vriendin. Kort daarna zijn de gewenste nieuwe kraamafdelingen gerealiseerd. De nieuwe dragende zeugenstal is voorzien van een gecombineerde luchtwasser van Devrie. Om de uiteindelijke gewenste bedrijfsopzet te kunnen realiseren moest de situering en omvang van het bouwperceel worden aangepast. Deze is in overleg met de gemeente Raalte aangepast, zodat deze beschikbare oppervlakte van 2 hectare optimaal kan worden benut. Vervolgens is een aanvang gemaakt met de realisatie van de nieuwe biggenstal. Ook deze stal is uitgevoerd met een gecombineerde luchtwasser. Bij de bouw van deze stal, in hoofdzaak uitgevoerd door bouwbedrijf Veldman uit Raalte, is ook gelijk een opvang en afleverruimte voor de biggen gerealiseerd en een centrale voerkeuken. De familie Tijs maakt zelf het voer voor de dieren. In de voerkeuken worden de grondstoffen gemaald en gemengd en vervolgens centraal vanuit deze ruimte met behulp van een droogvoerinstallatie verstrekt aan alle aanwezige dieren.

Soepel en zonder bezwaar
VanWestreenen heeft het complete proces begeleid en alle aanvragen voor de vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en Wabo (omgevingsvergunning bouw en milieu voor de stallen en de tweede bedrijfswoning) geregeld. Ook de bestemmingsplanwijziging, de aanmeldnotitie voor de MER-beoordeling en het opstellen van een bestek en het verzorgen van de aanbesteding zijn door VanWestreenen in nauwe samenwerking met de familie Tijs verzorgd. Al deze procedures zijn relatief soepel en zonder bezwaren verlopen. Het gehele bedrijf voldoet nu aan alle geldende eisen op het gebied van milieu & dierenwelzijn. Na het voltooien van deze (voorlopig) laatste fase beschikt Maatschap Tijs over een prachtig varkensbedrijf met voldoende toekomstperspectief. Remko Tijs: “VanWestreenen heeft samen met ons alle milieu- en bouwvergunningen en de bouwblokvergroting verzorgd en begeleid. We zijn tevreden over het resultaat en de samenwerking met VanWestreenen”.

Foto's

Logo VanWestreenen