​Regeling vrijwillige bedrijfsbeëindiging Gelderland open

Gelderse kalverbedrijven kunnen tot 1 december 2020 aangeven of ze mee willen doen met een vrijwillige bedrijfsbeëindiging. De provincie heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling.

De vrijwillige regeling is onderdeel van de Gelderse Maatregelen Stikstof. Naast het budget voor bedrijfsbeëindiging is er ook ook 10 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar emissiearme stalsystemen. Met de regeling wil de provincie de stikstofbelasting vanuit de kalverhouderij op Natura 2000-gebieden terugbrengen en ruimte creëren in de Gelderse stikstofbank voor diverse Gelderse economische en maatschappelijke initiatieven. Vrijkomende gronden worden meegenomen in lopende en nieuwe gebiedsprocessen.

Kalverbedrijven met een stikstofdepositie worden door middel van een openbare kennisgeving uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken voor verkoop van de onroerende bedrijfsmiddelen. Uitgangspunt is uitsluitend kalverbedrijven aan te kopen met een minimale drempelwaarde voor stikstofdepositie op kwetsbare natuur. Ook gemengde bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen als de hoofdtak van het stikstofeffect vleeskalveren betreft. Verkoop gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Provincie Gelderland wil gehele bedrijven opkopen, inclusief de woning en cultuurgrond. Alleen bij een expliciete wens van de verkoper kan de woning buiten de aankoop gehouden worden. Op het uitgangspunt dat gehele bedrijven worden aangekocht, kan een uitzondering worden gemaakt als het gaat om een bedrijf met meerdere vestigingen. De aan te kopen vestiging moet wel zelfstandig voldoen aan de criteria van de beleidsregels. Per kalverhouderij worden ten hoogste vijf vestigingen aangekocht.

De provincie gaat over tot aankoop op volgorde van een rangschikking op basis van de totale stikstofbelasting, waarbij een kalverhouderij met een hogere totale stikstofbelasting voor gaat op een kalverhouderij met een lagere totale stikstofbelasting. De taxatie verloopt volgens eenduidige criteria. In geval er een aanbod volgt, wordt dit uitgebracht met een geldigheidstermijn van zes weken. Bij afloop van de termijn of afwijzing van het aanbod, wordt het budget ingezet op eerstvolgende op de ‘rankinglijst’.

(bron: dekalverhouder.nl)

Contact

Meer nieuws