25 kilometer afkapgrens

Bij de Raad van State loopt al geruime tijd een belangrijke beroepszaak tegen het doortrekken van de A15 naar de A12. Deze zaak is bekend als de “ViA15-zaak”. Op 20 januari 2021 deed de Raad van State een tussenuitspraak in die zaak. Tot dat moment werd er in AERIUS voor de uitstoot van stikstof van verkeer met een afkapgrens van 5 kilometer gewerkt, terwijl voor andere bronnen (zoals veehouderij) zonder afkapgrens gerekend werd. Voor veehouderij rekende AERIUS, afhankelijk van de stikstofemissie, tot over de landsgrenzen.

De Raad van State oordeelde in de tussenuitspraak dat het Rijk die afkapgrens van 5 kilometer beter moest onderbouwen. Het Rijk heeft toen besloten om één afkapgrens voor alle stikstof uitstotende activiteiten in te voeren, namelijk 25 kilometer. Sinds de AERIUS-update van januari 2022 wordt daarom gerekend met die afkapgrens. Dat heeft zijn effect op meerdere aspecten:

Bepalen stikstofreferentie bij ontbreken Natuurvergunning
Dit heeft effect op het bepalen van de stikstofreferentie voor bedrijven die nog geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming hebben. Voor die bedrijven geldt namelijk dat de gemeentelijke milieutoestemming die hun bedrijven hadden op de datum van aanwijzing van een Natura2000 gebied leidend is voor hoeveel stikstof zij mogen produceren. De vroegste aanwijsdatum van een Natura2000 gebied is 10 juni 1994. De 25 kilometer afkapgrens beperkt het aantal Natura2000 gebieden waarop het bedrijf invloed heeft. Zo kan het zijn dat het bedrijf geen invloed heeft op gebieden die zijn aangewezen op 10 juni 1994 en dat de vroegste datum daardoor bijvoorbeeld 24 maart 2000 is.

Extern salderen
Bij extern salderen beperkt de 25 kilometergrens de mogelijkheden. Om het saldogevende- en saldonemende bedrijf trekt AERIUS een 25 kilometergrens en daardoor zal het saldonemende bedrijf altijd stukken van Natura2000 raken die het saldogevende bedrijf niet raakt. Op die delen van Natura2000 is dan altijd sprake van een toename van stikstofdepositie. Dit is dus een nadelige technische consequentie van de 25 kilometer afkapgrens. Daarom zijn berekeningen voor extern salderen nu zeer complex en betekent dit dat je in de meeste gevallen van twee of meer bedrijven stikstof moet aankopen om dat effect weg te rekenen. Dit betekent dan ook dat er in veel gevallen meer stikstof moet worden aangekocht dan dat er netto gebruikt kan gaan worden op de saldonemende locatie.

Uitspraak volgt dit voorjaar
De tussenuitspraak van 20 januari 2021 leidde dus tot een aanpassing van AERIUS voor alle stikstofproducerende activiteiten: de 25 kilometer afkapgrens voor iedereen. In november van afgelopen jaar, 2022, is de zitting bij de Raad van State over de ViA15 zaak vervolgd. De vraag die bij de Raad van State voorligt is of deze nieuwe 25 kilometer afkapgrens voldoende zekerheid biedt voor de instandhouding van de flora en fauna in Natura2000 gebieden. De landsadvocaat heeft dit uiteengezet voor de Raad van State. De uitspraak volgt dit voorjaar, een exacte datum is nog niet bekend. Gelet op alle negatieve uitspraken die we de afgelopen jaren te verwerken hebben gekregen zijn wij op dit moment niet hoopvol voor wat betreft deze 25 kilometer afkapgrens.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Contact

Meer nieuws