Adema: Voorop blijven lopen, maar dan met duurzame landbouwsystemen

Dat is in kort de strekking van de brief waarin het proces van het tot stand komen van het Landbouwakkoord wordt beschreven. Dit landbouwakkoord gaat over een toekomstbestendige landbouw in 2040.

Doelen van het akkoord:

Dit akkoord heeft twee doelen en beschrijft:

 1. De toekomstbestendige positie van de landbouw als strategisch belangrijke economische sector.
 2. De manier waarop de landbouwsector haar aandeel gaat leveren aan de opgaven van natuurherstel, water en klimaat.

Visie

De landbouw in Nederland zal zich richting 2040 ontwikkelen tot een duurzame landbouw met kringlooplandbouw als vertrekpunt. Hierbij zijn de volgende uitganspunten belangrijk:

 • De landbouw blijft strategisch een belangrijke economische sector
 • De landbouw heeft in 2040 een economische en maatschappelijke functie
 • De agrarische sector produceert kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, gezond en veilig voedsel
 • De landbouw is in balans met omgeving en natuur
 • Boeren worden vanuit de keten ondersteund
 • Boeren staan aan het roer bij de transities

De inzet op kringlooplandbouw wordt voortgezet op de thema’s voer, mest, bodem, pacht en dierenwelzijn.

 • Veevoer: zoveel mogelijk gebruik van reststromen en zoveel mogelijk lokaal (Europees) inkopen.
 • Mest:
  • Inzetten op het als kunstmest mogen beschouwen van verwerkte dierlijke mest.
  • Grondgebondenheid borgen en hiervoor een bovennorm vaststellen die wordt uitgedrukt in aantal GVE (grootvee-eenheden) 
  • Afstandscriterium voor het plaatsen van mest
  • Behouden en stimuleren van grasland
  • Voor niet grondgebonden bedrijven: mestverwerkingsplicht.
 • Bodem: in 2030 worden alle landbouwbodems duurzaam beheerd en wordt er jaarlijks extra koolstof in bodems opgeslagen.
 • Pacht: langlopende pacht wordt de nieuwe standaard.
 • Dierenwelzijn: dierwaardige veehouderij

Bijdrage van de landbouw aan doelen voor natuurherstel, water en klimaat

De volgende doelen staan al vast:

 • Natuur: in 2030 is 74% van het stikstofgevoelige areaal onder de KDW.
 • Water: uiterlijk in 2027 moet Nederland alle maatregelen hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen.
 • Klimaat: 55% emissiereductie, wat neerkomt op 18,9 Mton CO2-eq in 2030 voor landbouw en 1,8 -2,7 Mton CO2-eq voor landgebruik. Dit is een tussenstap voor klimaatneutraal in 2050.

Hiervoor streeft het kabinet naar meer doelsturing en onderstreept men het belang van gebiedsgerichte aanpak. Er wordt ingezet op een stoffenbalans. Om doelsturing mogelijk te maken wordt er gewerkt aan een systeem met kritische prestatie-indicatoren.

De volgende transitiepaden zijn voorgesteld:

 1. Doorontwikkelen door toepassen van hightech gesloten systemen, hightech open systemen, extensievere productiewijze en goed management.
 2. Omschakelen naar biologische landbouw, het produceren van hernieuwbare energie, het leveren van maatschappelijke diensten, natuurbeheer en -ontwikkeling of, het toepassen van multifunctionele landbouw
 3. Verplaatsen van bedrijven, hiervoor komt er een grondbank beschikbaar
 4. Stoppen, hiervoor komen financiële regelingen

Ondersteuning

De transitie is een opgave van de gehele keten: toeleveranciers, verwerkers, retail en banken. De minister wil afspraken met banken maken over de ondersteuning van boeren.

Het kabinet komt met een Transitiefonds van €24,3 miljard en reserveert €226,6 miljoen steun voor 2023 en 2024 vooruitlopend op de gebiedsprogramma’s.

Het landbouwakkoord

Het Landbouwakkoord gaat over afspraken over in te zetten instrumenten en moet in het eerste kwartaal van 2023 gereed zijn. Het zal langs de volgende lijnen worden opgesteld:

 1. Verdienvermogen en bestaanszekerheid voor boeren in een vitaal platteland
 2. De hierboven beschreven transitiepaden
 3. Ruimtelijke ordening, waarbij beschermen van bruikbare landbouwgrond belangrijk is.

Mocht het niet tot een landbouwakkoord komen, dan komt er landbouwbeleid in de vorm van een kabinetsplan.

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.

Contact

Meer nieuws