Brief stikstofmaatregelen Carola Schouten – “Voortgang stikstofproblematiek; structurele aanpak”

Afgelopen vrijdag zond minister Carola Schouten een brief aan de tweede kamer waarin zij uit de doeken doet hoe de kwaliteit van de Natura-2000 gebieden te verbeteren. Dit is nog altijd onderdeel van de nasleep die we kennen sinds de negatieve uitspraak van Raad van State vorig jaar deed over het Programma Aanpak Stikstof, echter onder een nieuwe benaming “de structurele aanpak stikstof”. Hierin wordt een pakket met maatregelen gepresenteerd. Een deel van die maatregelen kennen we al uit het PAS, maar worden versneld ingevoerd.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen waar u als ondernemer mee te maken krijgt? Men wil naar een meer “natuur inclusieve ruimtelijke inrichting”, dus waar bijvoorbeeld woningbouw of zonneparken gerealiseerd worden, moet er ook natuurontwikkeling aandacht krijgen.

Maar ook bijvoorbeeld meer agrarisch natuurbeheer. De meest ingrijpende maatregel is het verlagen van de stikstofbelasting in Nederland, daar wil men van alles aan doen. Het verlagen van de maximum snelheid op de snelweg was al een van die maatregelen, maar nu komen er maatregelen bij zoals uitkoop van veehouder, katalysatoren voor binnenvaartschepen en bijvoorbeeld elektrische bouwmachines. Daarvoor wordt flink de portemonnee getrokken.

Hieronder halen wij een aantal maatregelen aan:

Uitkoop veehouders

Voor het totale pakket aan maatregelen wordt 5 miljard euro uitgetrokken, waarvan meer dan 1 miljard euro bestemd is voor de uitkoop van veehouders. Men wil het liefst al dit jaar de regeling voor uitkoop presenteren zodat er begin volgend jaar ingeschreven kan worden. Wanneer dat kan is afhankelijk van wanneer Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven (staatssteungevoelig). Diegenen die de hoogste stikstofinvloed hebben op Natura-2000 gebieden komen het eerst in aanmerking voor uitkoop. Er wordt dus niet gewerkt met afstanden, wel met een drempelwaarde, welke nog niet bekend is. Tevens is er geld vrijgemaakt om de warme saneringsregeling varkenshouderij uit te breiden, komt er een stimuleringsfonds voor verduurzaming en omschakeling en voor het centraal verwerken van mest.

Strenger maken maximale emissiewaarden

Het besluit emissiearme huisvesting veehouderij zal waarschijnlijk weer strenger worden, dat staat op de planning voor eind 2023. Dat gaat niet alleen gelden voor nieuw te bouwen stallen, maar ook voor renovatie van stallen.

Beweiden en bemesten

De minister wil het beweiden en bemesten niet vergunningplichtig maken. Beweiden moet worden toegejuicht en zorgt voor minder stikstof uitstoot dan opstallen. Ten aanzien van het bemesten wil de minister het bijmengen van water bij bemesten gaan verplichten, daarvoor worden ook geld vrijgemaakt om voorzieningen te treffen waar dat niet makkelijk is (bijvoorbeeld op zandgronden, door het ontbreken van open water).

Legaliseren PAS-meldingen

Door de reeds getroffen maatregelen en de te nemen maatregelen ontstaat er stikstofruimte om de PAS-meldingen te legaliseren. In samenwerking met de provincies wordt gekeken naar hoe die legalisatie tot stand kan komen. Daarover wordt in de brief nog niet meer duidelijkheid geschapen.

Verleasen stikstof

De minister wil op korte termijn het verleasen van stikstof mogelijk maken. Dat is dan enkel bedoeld voor tijdelijke en relatief beperkte stikstofinvloed. Denk dan bijvoorbeeld aan de aanleg van een windmolenpark, daar komt stikstof bij vrij door de machines die gebruikt worden bij de bouw. Die stikstofinvloed kan teniet worden gedaan wanneer een nabijgelegen veehouder een stal leeg laat staan.

Klik hier voor de brief van minister Carola Schouten>>

Contact

Meer nieuws