Caroline van der Plas brengt bezoek aan VanWestreenen

Vanochtend kwam Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) samen met collega Tjerk Zeitsen op werkbezoek. We gingen het gesprek aan over de actuele punten die momenteel spelen in de agrarische sector.

Stikstof

Het hete hangijzer van dit moment is natuurlijk stikstof. Collega Sjaak van Schaik gaf een overzicht van hoe de regelgeving daaromtrent zich in de afgelopen 20 jaar heeft gevormd. Het is namelijk niet iets van de laatste tijd. Door de jaren heen zijn er perioden geweest waarbij uitbreiding van stikstofemissie was toegestaan conform de nationale regelgeving. Vanaf medio 2010 / 2011 werd duidelijk dat Nederland ook rekening had te houden met de Europese Natura2000 wetgeving, met terugwerkende kracht naar zelfs 1994. In 2015 kwam het Programma Aanpak Stikstof, wat de oplossing voor alle problemen zou moeten zijn. Inmiddels weten we beter. Nadat de PAS in 2019 onderuit ging kunnen bijvoorbeeld PAS-melders tot op de dag van vandaag niet verder. Door een aanpassing in de Wet natuurbescherming is het sinds vorig jaar niet meer mogelijk om een Natuurvergunning te krijgen als je binnen je bestaande stikstofrechten blijft. Je krijgt dan een zogeheten positieve weigering, wat feitelijk een momentopname is en later niets meer waard is en dus geen enkele zekerheid meer geeft. Daarnaast zijn er zorgen over het behoudt van de latente ruimte en worden de emissiearme vloeren aangevallen. Nadat de minister op 10 juni met het ‘beruchte’ kaartje kwam zien we dat deze verkeerd geïnterpreteerd wordt en veel onrust veroorzaakt.

Stoppers

Collega Sjaak van Schaik benadrukte dat er meer winst te behalen valt bij boeren die zelf vrijwillig willen stoppen, die wellicht al deels hebben afgebouwd. Zij zouden beter gefaciliteerd moeten worden. Zet uitkoop in op boeren die al willen stoppen en niet in op gedwongen uitkoop van gezonde bedrijven. Tegelijkertijd verandert het landschap doordat agrarische bedrijven worden beëindigd en we meer burgers in het buitengebied krijgen. De dialoog met de omgeving wordt steeds belangrijker.

Wensnatuur

Van collega’s Stefan ten Pierik en Nick Stap kreeg Caroline een aantal voorbeelden te zien uit het rekenprogramma Aerius. Piekbelasters worden uitgekocht voor de natuur, maar zijn ze wel piekbelaster? Het voorbeeld gaf aan dat we niet weten of het beschermde plantje er staat maar men rekent daar wel mee. Er zijn plaatsen waar agrariërs worden uitgekocht omdat de natuur daar moet ontwikkelen. Wensnatuur zoals wij dat noemen. Er staat nu bijvoorbeeld een gezond bos maar men wil daar heide van maken. Ook kwam naar voren dat het rekenprogramma Aerius na 2019 niet bijgewerkt is met nieuwe vergunningen wat de betrouwbaarheid van het rekenmodel nog verder verkleind. Naast onzekere natuurtypen en wensnatuur, zijn er ook gewoon de nodige rekenkundige fouten in AERIUS, en zijn de natuurkaarten op sommige punten ook zeer discutabel. Sommige wegen worden ingetekend als stikstofgevoelige natuur, en rekenpunten die aangewezen worden met minder dan 100 m2 stikstofgevoelige natuur erin.

Vertrouwen

Collega en agrariër Clint Veelers uitte ook zijn zorgen. Hij zat eerder deze week nog om tafel met minister Van der Wal maar dat gesprek verliep niet soepel. Het vertrouwen onder de agrariërs is weg. Bovendien bleef de minister bij het punt dat er in Brussel niets mogelijk is.

Regiodeal Foodvalley

Vanuit het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley was Henk Kievit aanwezig. Hij legde uit wat er momenteel wordt gedaan voor een betere toekomst van landbouw in de regio. Zo is er een meetnetwerk uitgezet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. Met de data uit het meetnetwerk kunnen modellen worden verbeterd en de luchtkwaliteit en het effect van veehouderijen beter worden ingeschat. Henk gaf aan dat hij merkt dat agrariërs echt wel wat willen doen maar wat levert het op en hoe krijgt men het erkend? En kijk niet alleen vanuit modellen maar breng ook vooral de praktijk in, dan komen we verder.

We kijken terug op een nuttig gesprek waarbij we onze zorgen en bevindingen vanuit onze achterban konden uitten. En voor Caroline voldoende input om mee aan de slag te gaan!

Contact

Meer nieuws