Informatieplicht erkende energiebesparende maatregelen

Sinds 1 juli 2019 zijn ondernemers die een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verplicht om één keer in de 4 jaar een melding in te dienen over de huidige stand van zaken voor wat betreft energiebesparende maatregelen. Uitgangspunt is dat u als ondernemer alle maatregelen moet nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar.

Om hier meer handen en voeten aan te geven is er een lijst met erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML). Per 1 juli 2023 is deze lijst verder bijgewerkt (bijlage 10 van de Activiteitenregeling). Eén van de opvallende wijzigingen is dat er geen opsomming meer is van maatregelen per sector, maar dat er is gekozen voor een meer integrale aanpak. Hierbij is er onderscheid gemaakt per onderdeel van het ‘proces’. Bijvoorbeeld: binnenverlichting, terreinverlichting, proceskoeling, gebouwisolatie etc. Hierbij is er naast de reductie van het energieverbruik ook gekeken naar CO2-besparende maatregelen, zoals het leggen van zonnepanelen.

Kortom de wettelijke verplichting is dus tweeledig: er moet een melding worden gedaan over de stand van zaken én alle maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen moeten worden genomen. Deze melding moe(s)t eigenlijk worden ingediend bij RVO voor 1 december 2023. Dit bekent dat u vanaf heden kan worden verplicht om deze melding in te dienen. Wij merken echter dat de omgevingsdiensten hier doorgaans coulant mee omgaan tot op heden.

De EML
Ten opzichte van de vorige lijst zijn er verschillende zaken veranderd. Waar voorheen vele maatregelen op een ‘natuurlijk moment’ (op het moment dat het apparaat/de lamp/de motor kapot gaat) mochten worden genomen, zien wij nu meer maatregelen die op een ‘zelfstandig moment’ (direct vervangen van de ‘energieverspillende zaken’) moeten worden genomen. Dat betekent dus dat er eerder zou moeten worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld LED-verlichting en eventueel het vervangen van de oude armaturen. En dat deze investeringskosten vrij snel fors op kunnen lopen omdat bijvoorbeeld alle verlichting in één keer moet worden aangepast. Daarnaast valt op dat er ook gestuurd wordt op het leggen van zonnepanelen op het dak. Voorheen was dit een maatregel die nog niet meetelde, en nu is het onder bepaalde omstandigheden een verplichting.

Omgevingsdiensten
Gezien de discussies rondom duurzaamheid en klimaat verwachten wij dat energiebesparing meer aandacht zal krijgen als onderdeel van het toezichtregime van de Omgevingsdiensten. Een heel aantal Omgevingsdiensten is al druk bezig (geweest) om toezichthouders hiervoor op te leiden en specifieke controles op energiebesparing uit te voeren. Dit kan zowel een separate controle zijn als een integrale milieucontrole. Zoals gezegd gaan de omgevingsdiensten hier doorgaans wel coulant mee om, en mocht men verlangen dat u een melding indient of bepaalde maatregelen nog moet nemen, dat hier een reële termijn voor wordt gegeven.

De melding in RVO
Wij zien dat veel ondernemers (wanneer men hiermee aan de gang gaat of moet gaan) worstelen met het indienen van deze melding. Er wordt namelijk nogal wat juridische taal en vaktaal gebruikt in het formulier. Dit maakt het allerminst eenvoudig om in te dienen. Mocht u hier ook tegenlopen dan kunnen wij u uiteraard van dienst zijn. Dus mocht u de melding willen en/of moeten indienen (bijvoorbeeld n.a.v. een milieucontrole) belt u dan gerust naar ons kantoor. Dan helpt een van onze adviseurs u snel verder.

Contact

Meer nieuws