Maatlat Duurzame Veehouderij

Per 1 januari 2021 is de MDV 14 (Maatlat Duurzame Veehouderij) van kracht. Deze versie is twee jaar geldig tot en met 31 december 2022. De thema’s binnen de MDV zijn ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid.

Belangrijke verplichte eisen Maatlat Duurzame Veehouderij
Voorafgaand aan een subsidieaanvraag moet er een certificaat stalontwerp zijn afgegeven. Hiervoor moet de stal voldoende punten behalen op verschillende thema’s. Aanvragen van zo’n certificaat kan bij een door de Raad van accreditatie erkende instelling.

De belangrijkste instapeisen voor een MDV-stal zijn:

  • Het betreft een emissiearme stal;
  • Daglicht in de stal;
  • Voor gespeende biggen, vleesvarkens en vleeskuikens geldt een maximale bezetting per m2.

Fiscaal voordeel met MIA en Vamil
Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij komen in aanmerking voor de fiscale subsidie. Enerzijds mag je de stal voor 75% willekeurig afschrijven tot restwaarde in plaats van een ‘normale’ afschrijving tot de helft van de WOZ-waarde. Daarnaast is er voor duurzame stallen een extra aftrekpost tot 27% van de investering. Als bij melkvee beweiding opgenomen is in de vergunning, dan is het aftrekpercentage zelfs 36%.

Belangrijke wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2021:

Thema dierenwelzijn
Voor de diercategorieën vleeskalveren en vleesvarkens moeten binnen het thema dierenwelzijn meer punten worden behaald. Om bij vleeskalveren voldoende punten te behalen, kun je denken aan welzijnsvloeren (rubber op roosters). Bij vleesvarkens gaat het bijvoorbeeld om extra verrijkingsmateriaal. Daarnaast is bij vleesvarkens de puntenwaardering van een paar maatregelen aangepast. Het gaat hierbij om de leefruimte per vleesvarken en de groepsgrootte. Voor groepen groter dan 20 dieren worden minder punten behaald.

Thema klimaat
Bij alle diercategorieën is de puntentoekenning voor het energieverbruik van emissie reducerende technieken aangepast. Je ontvangt bonuspunten voor de toepassing van energiezuinige technieken en maluspunten voor technieken met een hoog energieverbruik.

Melkvee
Binnen het thema klimaat worden geen punten meer toegekend aan een frequentiegeregelde vacuümpomp en de diameter leiding spoelbak, omdat deze investeringen als gangbaar worden gezien. Wel is er een aantal nieuwe keuzemaatregelen toegevoegd, zoals de opslag duurzame energie, een bewegend voerhek en een energiezuinige melkrobot. In de praktijk is dit thema met name voor de melkveestallen met melkrobots lastiger haalbaar en moet je wellicht denken aan zonnepanelen.

Bron: Subvention

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, dat kan op: 0342-474255 of via ons contactformulier.

Contact

Meer nieuws