Ontwerpversie nieuwe Omgevingsverordening Flevoland ligt tm 24 juni 2020 ter inzage

De provincie Flevoland is met het oog op de komende Omgevingswet (1 januari 2022) gestart met het opstellen van een nieuwe Omgevingsverordening Flevoland. De Omgevingswet koppelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Het gaat hierbij onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet maakt het noodzakelijk dat de huidige verordening wordt vervangen door de nieuwe Omgevingsverordening Flevoland die voldoet aan de Omgevingswet. De Provinciale Staten van Flevoland hebben op 22 april 2020 het ontwerp van de Omgevingsverordening Flevoland vastgesteld.

De wijzigingen zijn voornamelijk van juridische aard, hangen samen met de verbetering van het omgevingsrecht. Nieuw vormt de opname van regels met betrekking tot zwemwater, grondwaterverontreiniging, gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden. De ontwerpversie van de nieuwe Omgevingsverordening Flevoland ligt tot en met woensdag 24 juni 2020 ter inzage.

Mogelijk verandert er ook iets voor uw perceel. Wij adviseren u daarom om een locatiecheck te doen. Wanneer u het niet eens bent met een wijziging, kunt u een zienswijze indienen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact

Meer nieuws