Opnieuw POP3 subsidie voor jonge landbouwers om duurzaam te investeren

De subsidieregeling voor Jonge Landbouwers stimuleert jonge boeren duurzaam te investeren in hun bedrijf. De openstelling is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. De regeling valt onder het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en stimuleert verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volk- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Waarvoor biedt de regeling Jonge Landbouwers subsidie?

Hieronder is de opsomming te zien van de 28 categorieën waarbinnen investeringen in aanmerking komen voor subsidie. De complete investeringslijst met specifieke subsidiabele investeringen en bijbehorende scores is te vinden op de website van Subvention.

 • Zonnepanelen, windmolen of kleine windturbine (zonder vergunning
 • Systemen voor precisielandbouw (onder andere bemesting, gewasbescherming) inclusief GPD-/GIS-apparatuur
 • Mechanische mestscheidingsinstallaties
 • Machines voor niet-kerende (ondiepe) grondbewerking en mechanische onkruidbestrijdingen, machines voor ondiepe bodembewerking, zaaien en poten/planten tegelijk
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.
 • Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen
 • Padcooling in stallen
 • Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erfafspoeling
 • Emissiearme vloeren voor melkvee- en vleeskalverhouderij
 • Biobed of biofilter
 • Luchtwassystemen in de veehouderij, fijnstofreducerende maatregelen
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer strooisel bij pluimvee
 • Omgekeerde osmose van spuiwater
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen
 • Duurzame opslag/ bewaartechniek en koeling
 • Verwerking en opslag van enkelvoudige grondstoffen

Elke categorie levert een bepaald aantal punten op dat resulteert in rangschikking op de lijst. Provincies kunnen besluiten bepaalde categorieën wel of niet open te stellen. Dit betekend dat de lijst per provincie anders kan zijn. Ook beschikbare budgetten verschillen per provincie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

 • Het subsidiepercentage bedraagt minimaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Als er naast jonge landbouwers ook niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn in het landbouwbedrijf, dan wordt de subsidie verlaagd met 20% per niet-jonge landbouwer.
 • De subsidie bedraagt minimaal €10.000. Aanvragen die dit niet halen, worden afgewezen. Het maximale subsidiebedrag is €20.000.
 • Subsidie kan worden verstrekt voor maximaal drie fysieke investeringen die zijn opgenomen in de lijst.
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de (gemiddeld) behaalde score conform de investeringslijst.
 • Na het indienen van de aanvraag mogen investeringsverplichtingen worden aangegaan. Let op, dit is op eigen risico omdat de subsidie nog niet is verleend.

Wanneer ben je jonge landbouwer?

Je bent jonge landbouwer wanneer je op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder bent dan 40 jaar en een erkende opleiding hebt doorlopen of drie jaar werkervaring hebt. Daarnaast heeft de landbouwer zich voor het eerst als bedrijfshoofd gevestigd met een eigen bedrijf of in een samenwerkingsverband.

Bron: (Subvention)

Contact

Meer nieuws