Per 1 januari 2019 wijziging regeling ammoniak en veehouderij diercategorie melk- en kalfkoeien i.v.m. actualisering

De Rav is op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. Voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar zijn twee nieuwe huisvestingssystemen beschikbaar gekomen en is voor één systeem een lagere emissiefactor vastgesteld. Daarnaast is van één huisvestingssysteem voor melk- en kalfkoeien de voorlopige emissiefactor ingetrokken en vervangen. Dit betekent dat dit huisvestingssysteem niet meer kan worden toegepast bij nieuwbouw.

De volgende wijzigingen zijn in de huisvestingssystemen melk- en kalfkoeien opgenomen :

– A 1.17. huisvestingsysteem Luchtwasser melkveestal is van RAV-lijst gehaald.

– A 1.28. huisvestingsysteem BWL 2015.05.V1 ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif is een emissiefactor opgenomen van 6,0 kg NH3/dierplaats per jaar.

– A 1.29. huisvestingsysteem is de voorlopige emissiefactor voor BWL 2015.06 komen te vervallen. Voor dit huisvestingssysteem zullen geen meetrapporten worden opgeleverd op basis waarvan een definitieve emissiefactor kan worden vastgesteld. Aan het systeem is nu een eindnoot toegekend, zodat dit systeem niet meer bij nieuwbouw kan worden toegepast.
Door de emissiefactor van 9,9 kg NH3/dierplaats per jaar is het niet toepasbaar bij nieuwbouw.

– A 1.33. huisvestingssysteem BWL 2018.06 ‘ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van rubberen sleufvloer met 3% hellende langs sleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langs sleuven, met mestschuif’ is een voorlopige emissiefactor opgenomen van 7,1 kg NH3/dierplaats per jaar.

– A 1.34. huisvestingssysteem BWL 2018.07 ‘ligboxenstal met dichte gegroefde vloer met rubber matten met een hellend profiel, aangebrachte composietnokken met een mestschuif met vingers. Dit systeem is toepasbaar bij de renovatie van bestaande stallen. Door de voorlopige emissiefactor van 9,0 kg NH3/dierplaats per jaar is het niet toepasbaar bij nieuwbouw.

Met de wijziging zijn de beschrijvingen van de huisvestingssystemen met de Rav-codes aangepast. In de beschrijvingen is opgenomen dat het vloeroppervlak van de wachtruimte onder bepaalde emissiebeperkende voorwaarden niet meer meegenomen hoeft te worden bij het bepalen van het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats.

Een belangrijke voorwaarde is dat de gebruiksduur van de wachtruimte zich beperkt tot de melktijden. Daarnaast moet de wachtruimte worden uitgevoerd met een dichte vloer en moet de vloer na gebruik direct worden gereinigd. In de systeembeschrijving blijft tevens de mogelijkheid staan om het vloeroppervlak van de wachtruimte wel mee te nemen bij het bepalen van het met mest besmeurd vloeroppervlak. De aanvullende voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

Contact

Meer nieuws