Subsidie voor fijnstofreductie in de pluimveehouderij

Wanneer je als pluimveehouder wil of moet investeren in de reductie van de uitstoot van fijnstof, dan is hier in veel gevallen een subsidie voor beschikbaar. Deze RVO-regeling die per 1 juli 2020 is opengesteld heet voluit: ‘investeringsmodule van de regeling voor brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv)’.

Deze regeling biedt subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen technieken voor de emissiereductie van fijnstof. De subsidie bedraagt tussen de 40% en 80% van de subsidiabele investeringen. Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders.

Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen. De eerste openstelling loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 17:00 uur en is gericht op pluimveehouders.

Waar kan ik als pluimveehouder subsidie voor aanvragen

De investeringsmodule richt zich op investeringen in bewezen fijnstofreducerende technieken. In aanmerking voor subsidie komen kosten voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer van de volgende staltechnieken in de pluimveehouderij:

 • Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden
  49% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.2, BWL 2009.18.V1).
 • Strooiselschuif bij volièrehuisvesting
  20% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.10, BWL 2017.03).
 • Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes
  31% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.15 / F 6.11, BWL 2020.03).
 • Negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter
  52% fijnstofemissiereductie (prikkeldraad) (RAV E 7.16, BWL 2020.04).
 • Positieve ionisatie door middel van ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak
  16% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.17, BWL 2020.05).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de investeringsmodule?

 • Je bent pluimveehouder (sectoren vleeskuikens, leghennen en kalkoenen).
 • De investering zorgt voor minimaal 45% minder fijnstof, eventueel in combinatie met een al aanwezige fijnstof reducerende techniek, bijvoorbeeld een warmtewisselaar.
 • De nieuwe techniek wordt binnen twee jaar na toekenning geïnstalleerd.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 4.000.

Vermindering fijnstof berekenen

Je kunt zelf berekenen of er 45% minder fijnstof uit jouw nieuwe of aangepaste stal komt. Op de website van Infomil vind je het Rekenmodel Vee-combistof:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/stof/vee-combistof
Hierin geef je aan welke staltechnieken je wilt aanschaffen en welke je al in de stal hebt. Het model rekent dan uit wat de vermindering van de fijnstofuitstoot is. Als het resultaat 45% of hoger is kun je subsidie krijgen.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor pluimveehouders?

Standaard worden 40% van de subsidiabele kosten vergoed. Dit wordt verhoogd met 20% voor elk van de onderstaande punten:

 • Je bent onder de 41 jaar of maximaal 5 jaar landbouwer.
 • Er worden extra kosten gemaakt om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren.

Als beide punten gelden, wordt het subsidiepercentage dus naar 80% verhoogd.

Hoe hoog is de maximale subsidie?

 • € 35.000 voor iedere pluimveestal.
 • € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij.
 • € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De beoordeling gaat op basis van een tender. Het budget wordt verdeeld onder pluimveehouders die het hoogst scoren aan de hand van deze twee criteria:

 • Een techniek in een bestaande stal (2 punten), bij nieuwbouw (1 punt). Bij meerdere stallen geldt een gemiddelde.
 • Het bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt (3 punten), zie kaart.

Sbv-subsidie aanvragen

Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen. De eerste openstelling loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 17:00 uur en is gericht op pluimveehouders.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-voor-innovatie-en-verduurzaming-van-stallen/investeren-bewezen-innovaties-voor-stallen

Meer informatie

VanWestreenen kan ook u van dienst zijn bij een subsidieaanvraag. Heeft u vragen waar u advies bij wenst, neem dan contact op met VanWestreenen via telefoon of mail:
Locatie Barneveld, Telefoon: 0342-474255, E-mail: info@vanwestreenen.nl
Locatie Tubbergen, Telefoon 0544-379737, E-mail: info@vanwestreenen.nl
Locatie Lichtenvoorde, Telefoon: 0544-379737, E-mail: info@vanwestreenen.nl

Contact

Meer nieuws