Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

Agrarische ondernemers die kennis willen delen met collega’s over duurzamer werken en ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen binnenkort gebruik maken van de mogelijkheid van het Ministerie LNV om onafhankelijke expertise in te kopen via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

Hiervoor stelt het Rijk 45 miljoen euro beschikbaar. “De regeling is één van de stappen die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf.” Dat schrijft minister Schouten in een resultatenoverzicht aan de Tweede Kamer over de uitvoering van haar visie op kringlooplandbouw.

Ondernemers die werken middels een kringloopsysteem op hun boerenbedrijf, heeft LNV een platform gegeven om ervaringen te delen met andere ondernemers en elkaar te inspireren.

Vervolg op de POP3-subsidies

SABE is een regeling van het ministerie van LNV, vormt een vervolg op de POP3-subsidies en bestaat uit drie verschillende onderdelen. De regeling zal binnenkort gepubliceerd worden in de Staatscourant. Informatie over deze regeling is te vinden op de website van de RVO.

In november gaat de ‘voucherregeling voor agrariërs’ open. De agrariër kiest een aandachtsgebied en een adviseur. Een commissie beoordeeld of de adviseur aan de kwaliteitseisen voldoet. De voucher (maximaal 1.500 euro) is één jaar geldig. In 2020 worden 2.000 vouchers beschikbaar gesteld.

De aandachtsgebieden zijn:
• Stikstofemissie en hergebruik nutriënten
• Gezonde bodem, water en teeltsystemen
• Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
• Circulair gebruik van gewassen
• Grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
• Natuur inclusieve landbouw en precisielandbouw

Subsidie voor samen leren in projecten duurzamere landbouw
Er komt ook een subsidie voor organisaties die een project starten voor kennisoverdracht over duurzamere landbouw. In de projecten leren agrariërs met en van elkaar over duurzamer werken. Deze projectsubsidie valt ook onder de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Wat voor project?

Uw project is bedoeld om kennis te delen met agrariërs over duurzamer werken. Het gaat bijvoorbeeld over minder stikstofuitstoot of duurzame akkerbouwbedrijven. Of over duurzaam bodem- en grondwaterbeheer in veenweiden. U vraagt als uitvoerder van het project de subsidie aan. Het grootste deel van uw kosten voor het organiseren van trainingen, workshops of demonstraties wordt dan vergoed. De projecten die het best aansluiten op de behoefte van de agrariërs krijgen subsidie.

We hopen dat de regeling, na Europese goedkeuring, snel wordt goedgekeurd en opengesteld wordt. VanWestreenen houdt u hiervan op de hoogte!

Contact

Meer nieuws