Toename in bedrijfscontroles (en wat nu?)

Met de komst van het nieuwe kalenderjaar merken we een toename in het aantal bedrijfscontroles. Zowel omgevingsdiensten als provincies bezoeken bedrijven om te controleren of aan de vergunningsvoorschriften wordt voldaan.

Waar wordt op gecontroleerd?
Omgevingsdiensten controleren voornamelijk of de bestaande bedrijfssituatie overeenkomt met de situatie op de milieuvergunning c.q. melding Activiteitenbesluit. Terugkomende controlepunten zijn veelal het aantal dieren in relatie tot het stalsysteem, dieselolieopslag en de wijze waarop vaste mest en kuilvoer wordt opgeslagen.

Provincies controleren met name op de benutting van de ontwikkelruimte in de vergunning Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Beschikt uw bedrijf over een Wnb-vergunning op grond van de PAS en heeft u een uitbreiding aangevraagd? Dan heeft u twee jaar de tijd om de ontwikkelruimte te benutten. Als de beoogde situatie niet binnen twee jaar is gerealiseerd, kan het niet gebruikte deel van de ontwikkelruimte worden ingetrokken.

Wat te doen?
Mochten er ‘overtredingen’ zijn geconstateerd dan is het raadzaam hier actief op te handelen, dit voorkomt vervelende procedures later. De oplossing per bedrijf verschilt, iedereen beschikt immers over een specifieke vergunning.

Neem contact op met een van onze adviseurs om de bedrijfscontrole samen te bespreken. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0342-474255.

Contact

Meer nieuws