Utrecht daagt agrariërs met subsidie uit te investeren in modernisering en innovatie

De provincie Utrecht opent van 12 september tot en met 21 oktober 2022 de POP3-regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering’. Er is in totaal € 1 miljoen beschikbaar. Met deze regeling stimuleert de provincie investeringen die bijdragen aan een duurzame landbouw.

Waarvoor kan ik POP3-subsidie ontvangen in Utrecht?
Agrariërs kunnen individueel of als samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van:

 • Mestopslag en mestaanwending
 • Aanpassen huisvesting en bedrijfsvoering
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
 • Mengteelten zoals strokenteelt/pixelteelt/agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten
 • Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding
 • Zaaimachines of zaaimachine aanpassingen voor vanggewassen en groenbemesters
 • Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) krachtvoer
 • Machine voor het combineren van grondbewerking, spitten en/of zaaien en poten/planten
 • Hooidrooginstallatie
 • Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal
 • Niet digitale voorzieningen voor weidegang
 • Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost en/of bokashi

In de investeringslijst (zie onder) staan de precieze investeringen en voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de POP3-subsidie van provincie Utrecht?
De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten uit bovenstaande categorieën. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 10.000 en het maximum is € 100.000. Het minimale investeringsbedrag is dus € 25.000. Het totale beschikbare budget is € 1 miljoen.

Bron: Subvention

Contact

Meer nieuws