Extern salderen mogelijk voor uw bedrijf!?

Graag praten wij u weer bij over de ontwikkelingen ten aanzien van de PAS. In de voorgaande berichten hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de vernietiging van de PAS. Nu informeren wij u over het onderdeel extern salderen en de noodzaak van een geldige WNB vergunning bij het aanvangen van de bouw.

 

Extern salderen

Op dit moment zijn het Rijk en de provincies nog druk in overleg met elkaar over hoe men vergunningverlening weer zal gaan oppakken. De vergunningverlening ligt op dit moment geheel stil. Minister Schouten heeft kortgeleden in haar brief aan de tweede kamer aangegeven dat initiatiefnemers onder andere terug zullen vallen op het zogeheten “extern salderen”. Bij externe saldering komt het er op neer dat ammoniakruimte wordt overgenomen van een stoppende veehouder. Deze ruimte kan worden gebruikt voor het uitbreiden van het bedrijf waardoor per saldo geen sprake is van een toename van stikstofdepositie op het natura 2000 gebied. Om die externe salderingen mogelijk te maken ontwikkelt het Rijk een nieuwe handreiking en beleidslijn, daarnaast verbeteren ze het rekenmodel AERIUS.

Om bij een saldering niet onnodig ammoniak te verliezen is het nodig dat beide bedrijven in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. VanWestreenen adviseurs wil daarom graag weten waar de ammoniak beschikbaar is zodat wij veehouders die willen uitbreiden kunnen helpen om hun uitbreidingsplannen te verwezenlijken.

Mocht u voornemens zijn om uw bedrijfsactiviteiten (gedeeltelijk) te staken dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan partijen bij elkaar brengen voor een ammoniaktransactie. Mogelijk kunnen hiermee ontwikkelplannen van bedrijven in uw omgeving worden gefaciliteerd. Onder aan deze pagina kunt u uw gegevens achterlaten, wij nemen dan contact met u op om dit nader met u te bespreken.

Onherroepelijke vergunning

Ten slotte willen wij u er op wijzen om voor het aanvangen van de bouwwerkzaamheden zorgvuldig te controleren of de vergunning daadwerkelijk onherroepelijk is. Tegen een aantal verleende WNB vergunningen is bezwaar en beroep aangetekend. De komende tijd worden deze procedures afgehandeld bij de rechter. Zolang deze procedure nog niet is afgerond bestaat de mogelijkheid dat de vergunning alsnog wordt vernietigd.

Tot slot
Rondom het vervolg van de PAS zijn nog geen zekerheden er is nog geen helder toetsingskader beschikbaar hoe de vergunningverlening weer wordt aangevangen.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan zullen wij u wederom informeren via deze site. Mocht u tussentijds vragen hebben, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Contact

Meer nieuws