Wat staat er in het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek?

Voormalig VVD-minister Johan Remkes presenteerde gistermiddag zijn advies om de stikstofcrisis op korte termijn aan te pakken.  Hieronder kunt u in het kort lezen wat er  in dit advies staat. Binnenkort zullen wij een artikel plaatsen over onze visie op dit advies. 

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak heeft er in de praktijk toe geleid dat vergunningprocedures stil zijn komen te liggen.

Voor dit eerste advies was de belangrijkste vraag aan het Adviescollege onder welke voorwaarden op korte termijn toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken. In dit advies richt het Adviescollege zich op maatregelen die op korte termijn effect hebben. Voor de langere termijn brengt het Adviescollege voor de zomer van 2020 advies uit over een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek. De maatregelen voor de korte termijn hoeven niet per definitie een permanent karakter te hebben.

Maatregelen veehouderij

Voor de veehouderij adviseert het Adviescollege een selectieve, gebiedsspecifieke en doelgerichte reductie van de ammoniakemissies, door sanering van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen in en nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Naast sanering van verouderde stallen wil de commissie dat innovaties eerder worden toegestaan als die leiden tot minder stikstofuitstoot.

Intern salderen (binnen de sector) en extern salderen(buiten de sector) wordt mogelijk. Het adviescollege is van mening dat vrijgekomen ontwikkelingsruimte in alle gevallen pas na afroming (procentuele vermindering) kan worden ingezet voor het mogelijk maken van ontwikkelingen.  De afroming zal bij intern salderen minder vergaand zijn dan bij extern salderen.

Overige maatregelen

Naast de maatregelen voor de veehouderij, wil het Adviescollege ook voor mobiliteit, industrie en de bouwsector maatregelen treffen;

  • Maatregelen mobiliteit  Op het gebied van mobiliteit adviseert het Adviescollege een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen. Het Adviescollege zal in het advies wat volgt voor de zomer van 2020 ingaan op mogelijke emissiebeperkende maatregelen voor openbaar vervoer, vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart.
  • Maatregelen industrie Het Adviescollege adviseert de provincies op korte termijn in beeld te brengen in hoeverre verschillende industriële sectoren een negatieve bijdrage leveren aan de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, welke maatregelen nodig zijn, en welk (activerend) beleid kan worden gevoerd vanuit het Rijk en de provincies voor het stimuleren van de toepassing van nieuwe technieken en voor innovaties in de industriële sector.
  • Maatregelen bouwsector  Het Adviescollege is van mening dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen en door beter gebruik van innovatieve technieken en materialen. Datzelfde geldt voor bedrijven die aanleg-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in Natura 2000-gebieden. Deze bedrijven dienen te worden gestimuleerd deze werkzaamheden emissiearm uit te voeren.

Contact

Meer nieuws