Zorgen over opstropende beoordelingen vergunningaanvragen             

Het moge duidelijk zijn dat de roerige tijden rondom het stikstofdossier nog niet over zijn. De media vallen over elkaar heen als het gaat om de berichtgeving over dit punt. Dat lijkt zijn weerslag te vinden bij de provincies.

De beoordeling van vergunningaanvragen stagneert nog verder dan dat al het geval was. Er zijn twee zorgwekkende ontwikkelingen op dit moment.

Latente ruimte

Wat is latente ruimte? Latente ruimte is een begrip dat nog niet is vastgelegd in de wet- en regelgeving, toch wordt het begrip vaak gebruikt. Latente ruimte is stikstofruimte die wél vergund is, maar niet gebruikt wordt (lees: dieren / stallen die wel vergund zijn maar nog niet gehouden / gebouwd zijn). De minister heeft in november in een informatiebrief aan de kamer aangegeven dat ze wat met latente ruimte wil gaan doen. Ze onderzoekt de mogelijkheid om latente ruimte uit vergunningen weg te nemen, maar “hoe of wat” is nog niet duidelijk. Er zal een duidelijke omschrijving moeten komen wat onder latente ruimte wordt verstaan.

Intern salderen

Voor intern salderen geldt op dit moment geen Natuurvergunningplicht (zie ons artikel over de uitspraak ‘Logtsebaan’ van de Raad van State). Toch vragen we bij intern salderen natuurvergunningen aan bij de provincie. Dit geeft de meeste juridische zekerheid, en daarnaast vragen de financiers/banken hier vaak om voordat ze een lening afgeven. We merken nu dat provincies vergunningaanvragen aanhouden waar intern gesaldeerd wordt met stallen die niet nog niet gebouwd zijn. Datzelfde zien we gebeuren bij stallen waar op luchtfoto’s te zien is dat deze in slechtere staat verkeren en mogelijk buiten gebruik zijn gesteld. Voor het laten liggen van deze aanvragen bestaat geen juridische basis, dat erkent de provincie zelf ook, maar men lijkt nadere instructies daarvoor af te willen wachten.

Extern salderen

Bij extern salderen merken we eveneens dat de provincies opeens terughoudend zijn, maar daar speelt een andere kwestie. Bij extern salderen koopt een veehouder die door wil ontwikkelen stikstof van een andere veehouder die wil stoppen of minder stikstof gaat produceren. Bij externe saldering vindt er altijd een enorme afroming van stikstof plaats (ingegeven door de beleidsregels plus de werking van AERIUS). Toch willen de provincies nu een overweging gaan maken of de door de ontwikkelende veehouder aangekochte stikstof niet beter ingezet kan worden door de provincie zelf om zo mogelijke natuurdoelstellingen te bereiken. In afwachting van die overweging laten zij aanvragen liggen.

Oproep aan besturen en standsorganisaties

De behandeltermijnen van aanvragen Wet natuurbescherming zijn in de laatste jaren aanzienlijk opgelopen. Hoe langer er gewacht wordt des te vaker moeten aanvragen opnieuw doorgerekend en aangevuld worden. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen voor nog meer vertraging, die onzes inziens niet nodig is. Handel aanvragen af op basis van hoe de regels nu zijn en ga niet wachten tot er zich weer nieuwe omstandigheden voordoen. Ondernemers snakken naar duidelijkheid, geef hen die voor zover dat in uw macht ligt.

Contact

Meer nieuws