Belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor de landbouw 2022 op een rij

Op Prinsjesdag 2021 bracht de regering haar plannen voor 2022 naar buiten. Hieronder de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor de landbouw op een rij.

Percentages MIA 2022 omhoog
De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek gaan op 1 januari 2022 omhoog. De MIA kende drie categorieën, waarbij milieuvriendelijkere investeringen in aanmerking kwamen voor een hoger aftrekpercentage om de fiscale winst te drukken. De percentages gaan van 13,5%, 27% en 36% in 2021 naar respectievelijk 27%, 36% en 45% vanaf 2022.

De belangrijkste reden voor de verhoging is dat de meerkosten van milieu-investeringen in zijn algemeenheid zijn gestegen. De hogere percentages moeten het duurzame alternatief rendabel houden. Elektrificatie, circulaire projecten of andere investeringen die bijdragen aan klimaatdoelstellingen blijven daardoor interessant.

EIA en MIA\Vamil blijven tot en met 2023
De Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen die energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen stimuleren. De regelingen werden eerder al toegezegd tot en met in ieder geval 2023.

Los van de verhoging van de MIA-percentages, kondigde het demissionaire kabinet op Prinsjesdag geen specifieke plannen voor de regelingen aan. Wel wijzigen de subsidiabele categorieën en bedrijfsmiddelen op de Energielijst en Milieulijst jaarlijks met de jaarwisseling. Onderwerpen zoals circulariteit, CO2-reductie, elektrificatie, aardgasloos en waterstof komen hierin steeds meer naar voren, in lijn met het Energieakkoord.

Vanaf 1 januari 2022 gelden de nieuwe Milieulijst 2022 en Energielijst 2022. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en oud en nieuw.

De MIA kent een budgetverhoging van € 114 miljoen in 2021 naar € 144 miljoen in 2022. Het budget van de EIA blijft in 2022 met € 149 miljoen gelijk aan 2021.

€ 172 miljoen tot 2030 voor brongerichte verduurzaming
In 2022 komt € 15,9 miljoen beschikbaar voor brongerichte emissiereductie.

De ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen’ (Sbv) richten zich op het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen. De subsidieregeling is opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule.

Innovatiemodule

De subsidie richt zich op zowel innovatie- als pilotprojecten, maar ook op emissiemetingen voor het goedkeuren van nieuwe systemen. De nieuwe stalsystemen zijn gericht op snelle afvoer van mest uit de stal, opslag buiten de stal en mestbewerking.

Investeringsmodule
Naast de stimulering van innovatie in stalsystemen, worden ook investeringen door voorlopers beloond. De investeringsmodule richt zich op de aanpassing van bestaande stalsystemen en het toepassen van de brongerichte emissiearme maatregelen in nieuw te bouwen stallen. Met de investeringssubsidie wil LNV zorgen dat nieuwe stalsystemen ook in de praktijk toegepast worden.

Subsidie voor meer diercategorieën
Tot en met 2024 wordt de regeling twee keer per jaar opengesteld voor pluimvee, melkvee, varkens, melkgeiten en vleeskalveren. Voor de periode 2020 tot 2030 is in totaal € 172 miljoen gereserveerd. Een nieuwe openstelling is nog niet bekend. Voor meer informatie verwijzen wij naar de innovatiemodule of de investeringsmodule van 2021.

Subsidie voor waterbassins en kunstmestvervanging / mestverwerking
In kader van het mestbeleid is voor 2022 € 58,1 miljoen gereserveerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Het geld komt beschikbaar via twee subsidieregelingen:

Waterbassins mest: € 55,1 miljoen budget voor de aanleg van (regen)wateropvang om op zandgrond mest te verdunnen. De regeling is overigens nog onder voorbehoud.

Kunstmestvervanging/mestverwerking: € 3 miljoen budget om mestverwerkingsinstallaties die mest verwerken tot een mestproduct dat kunstmest vervangt in een stroomversnelling te brengen.

Waar gaat de 6,8 miljard voor klimaat naartoe?
In de week voor Prinsjesdag stond het overal al te lezen: Kabinet geeft € 6,8 miljard extra uit aan klimaat. Om klimaatdoelen te halen (en het Urgendavonnis uit te voeren), zijn namelijk extra maatregelen nodig. Het geld gaat naar:

  • subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming;
  • duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen (€ 3 miljard extra budget binnen de SDE++ in 2022);
  • € 600 miljoen extra voor nulemissievoertuigen, waaronder een subsidie voor (mkb-)bedrijven bij de aanschaf van elektrische bestelbussen;
  • de energie-infrastructuur van de toekomst;
  • maatregelen voor minder CO2in de industrie;
  • de uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord.

Veel meer dan bovenstaande opsomming laten de ‘beleidsarme’ plannen van het demissionaire kabinet nog niet zien. De komende periode verwachten we een concretere uitwerking van (subsidie)kansen voor de landbouw.

Bron: Subvention

Contact

Meer nieuws